Φάκελος Εγκύκλιοι και διάφορα έγγραφα

Έγγραφα

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του (707 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 239 KB)
pdf Προθεσμία Διόρθωσης των Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης) μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4759/2020 (Α' 245, άρθρο 134 παρ. 4). (711 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 633 KB)
pdf Καθορισμός μορφής και περιεχομένου τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών ΟΙΚ.ΝΔ.0005_2000192 (849 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 117 KB)
pdf Ελληνικό Κτηματολόγιο-Προθεσμία Διόρθωσης των Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών σε Περιοχές που κηρύχθηκαν υπό Κτηματογράφηση πριν από την Έναρξη Ισχύος του ν. 3481/2006 (παλαιά Προγράμματα Κτηματογράφησης) (769 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 518 KB)
pdf Τροποποίηση διατάξεων Ν. 2664-1998 (675 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 179 KB)
pdf Επιστολή σε Κτηματολογικά γραφεία για προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης) (772 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 127 KB)
pdf ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΧΑ (819 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 92 KB)
pdf Προθεσμία διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγράφων (1530 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 185 KB)
pdf ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4315/2014 - ΕΚΧΑ Α.Ε. (1201 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 105 KB)
pdf Μη υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ιδιοκτησίας για την καταχώριση πρόδηλου σφάλματος (1356 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 110 KB)
pdf Παροχή συναίνεσης από το Ελληνικο Δημόσιο "ως τρίτος" σε αίτημα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος αρ.18 παρ.1 α και β περίπτωση "αα" Ν.2664/1998 όπως ισχύει (1851 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 432 KB)
pdf Η ΠΟΛ 1279/2013 (Β΄ 3397): Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα φορολογικής διαδικασίας, για το έτος 2014 (2917 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 786 KB)
έγγραφο Η υπ’ αρ. πρωτ. 106193 οικ/27.11.1987 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη χρήση φωτοτυπικών αντιγράφων κατά τις συναλλαγές με τα Υποθηκοφυλακεία (1225 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 25 KB)
default Υποβολή αίτησης προς τις τεχνικές ΕΚΧΑ Α.Ε (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) για έκδοση τεχνικής εισήγησης για συζήτηση αγωγών και αιτήσεων ενώπιον Δικαστηρίων που αφορούν σε διορθώσεις στα κτηματολογικά διαγράμματα (1445 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf Επισκόπηση των ρυθμίσεων του άρθρου 2 του Ν. 4164/2013 (Α΄156) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο (2087 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων (Ν 4014/2011) Α.Π.:1126477 04-10-2011 (2946 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 105 KB)
pdf Διαδικασία κοινοποίησης της αίτησης του άρθρου 19§2 στους όμορους ιδιοκτήτες - Οικ.1108492 30-03-2011 (3239 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 64 KB)
pdf Δυνατότητα διόρθωσης αργικής κτηματολογικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής περί κλήρου - Α.Π.:Οικ.1108486 30-03-2011 (4832 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 66 KB)
pdf ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Α.Π.:Οικ.0920314 16-06-2009 (2473 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 30 KB)
pdf ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Α.Π.:Οικ.0919578 10-06-2009 (2390 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 31 KB)
Κύλιση στην Αρχή