Φάκελος Εγκύκλιοι και διάφορα έγγραφα

Έγγραφα

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του (652 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 239 KB)
pdf Προθεσμία Διόρθωσης των Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης) μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4759/2020 (Α' 245, άρθρο 134 παρ. 4). (633 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 633 KB)
pdf Καθορισμός μορφής και περιεχομένου τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών ΟΙΚ.ΝΔ.0005_2000192 (779 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 117 KB)
pdf Ελληνικό Κτηματολόγιο-Προθεσμία Διόρθωσης των Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών σε Περιοχές που κηρύχθηκαν υπό Κτηματογράφηση πριν από την Έναρξη Ισχύος του ν. 3481/2006 (παλαιά Προγράμματα Κτηματογράφησης) (714 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 518 KB)
pdf Τροποποίηση διατάξεων Ν. 2664-1998 (609 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 179 KB)
pdf Επιστολή σε Κτηματολογικά γραφεία για προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης) (717 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 127 KB)
pdf ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΧΑ (756 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 92 KB)
pdf Προθεσμία διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγράφων (1419 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 185 KB)
pdf ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4315/2014 - ΕΚΧΑ Α.Ε. (1137 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 105 KB)
pdf Μη υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ιδιοκτησίας για την καταχώριση πρόδηλου σφάλματος (1282 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 110 KB)
pdf Παροχή συναίνεσης από το Ελληνικο Δημόσιο "ως τρίτος" σε αίτημα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος αρ.18 παρ.1 α και β περίπτωση "αα" Ν.2664/1998 όπως ισχύει (1779 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 432 KB)
pdf Η ΠΟΛ 1279/2013 (Β΄ 3397): Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα φορολογικής διαδικασίας, για το έτος 2014 (2845 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 786 KB)
έγγραφο Η υπ’ αρ. πρωτ. 106193 οικ/27.11.1987 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη χρήση φωτοτυπικών αντιγράφων κατά τις συναλλαγές με τα Υποθηκοφυλακεία (1169 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 25 KB)
default Υποβολή αίτησης προς τις τεχνικές ΕΚΧΑ Α.Ε (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) για έκδοση τεχνικής εισήγησης για συζήτηση αγωγών και αιτήσεων ενώπιον Δικαστηρίων που αφορούν σε διορθώσεις στα κτηματολογικά διαγράμματα (1391 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf Επισκόπηση των ρυθμίσεων του άρθρου 2 του Ν. 4164/2013 (Α΄156) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο (2025 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων (Ν 4014/2011) Α.Π.:1126477 04-10-2011 (2882 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 105 KB)
pdf Διαδικασία κοινοποίησης της αίτησης του άρθρου 19§2 στους όμορους ιδιοκτήτες - Οικ.1108492 30-03-2011 (3176 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 64 KB)
pdf Δυνατότητα διόρθωσης αργικής κτηματολογικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής περί κλήρου - Α.Π.:Οικ.1108486 30-03-2011 (4747 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 66 KB)
pdf ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Α.Π.:Οικ.0920314 16-06-2009 (2413 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 30 KB)
pdf ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Α.Π.:Οικ.0919578 10-06-2009 (2330 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 31 KB)
Κύλιση στην Αρχή