Αριθμ. 123827    (ΦΕΚ Β΄ 1991/23.12.2010)
θέμα: "Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και
των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας"

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 3 του ν. 663/1977 (ΦΕΚ Α' 215), όπως αντικαταστάθηκε με το
δέκατο έκτο άρθρο του ν. 969/1979 (ΦΕΚ Α' 220) και συμπληρώθηκε με το άρθρο
38 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α' 150),

β) της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 1738/1987 (ΦΕΚ Α' 200),

γ) των άρθρων 42 παρ. 4 και 63 δεύτερο εδάφιο του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 34 παρ. 1 και 3 του ν. 3346/2005
(ΦΕΚ Α' 140) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 69 παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του
ν. 3659/2008 (ΦΕΚ Α' 77),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητυκά
Οργανα, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.Δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ Α' 98),

2. Την αριθ. 58553/19.6.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Δικαιοσύνης "Ορισμός δικαστικών εξόδων" (ΦΕΚ Β' 776),

3. Την αριθ. 2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη" (ΦΕΚ Β' 2408),

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


1. Τα δικαστικά έξοδα ποινικής διαδικασίας τα οποία ορίζονται στις
παραγράφους 1, 3 και 4 εδ. Α' του άρθρου 3 του ν. 663/1977, όπως
αντικαταστάθηκε με το δέκατο έκτο άρθρο του ν. 969/1979 και συμπληρώθηκε με
το άρθρο 38 του ν. 1968/1991, αναπροσαρμόζονται ως εξής:

α) Επί αποφάσεων Πταισματοδικείου από είκοσι πέντε (25) σε πενήντα (50)
Ευρώ.

β) Επί αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου από σαράντα (40) σε ογδόντα
(80) Ευρώ.

γ) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου από εκατόν είκοσι (120) σε
τριακόσια εξήντα (360) Ευρώ.

δ) Επί αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων από εκατόν είκοσι (120) σε
τριακόσια εξήντα (360) Ευρώ.

ε) Επί αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου και Πενταμελούς Εφετείου από
διακόσια πενήντα (250) σε πεντακόσια (500) Ευρώ.

στ) Επί αποφάσεων λοιπών Ποινικών Δικαστηρίων από ογδόντα πέντε (85) σε
διακόσια (200) Ευρώ.

ζ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 663/77 από διακόσια είκοσι (220) σε
διακόσια πενήντα (250) Ευρώ.

η) Της παραγράφου 4 εδ. Α' του άρθρου 3 του ν. 663/77 από σαράντα (40) σε
πενήντα (50) Ευρώ.

2. Το παράβολο μήνυσης που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 42 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας αναπροσαρμόζεται από δέκα (10) σε εκατό (100) Ευρώ.

3. Το τέλος πολιτικής αγωγής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου
63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναπροσαρμόζεται από δέκα (10) σε πενήντα
(50) Ευρώ.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ               ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ          Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ