Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με την προμήθεια του απαιτούμενου γραφειακού εξοπλισμού του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, κατόπιν συνεργασίας με τη Διοίκηση της Εταιρίας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε», σας γνωρίζαυμ£ ότι σύμφωνα με την υττ' αριθμ. 2505/29-6-2011 (ΦΕΚ 1577B730-6-2011) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιιωμάτων έχει προκηρυχθεί ήδη Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός για  την εν λόγω προμήθεια. Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 27η Οκτωβρίου 2011 και εκτιμάται ότι, εκτός απρόοπτου, η Σύμβαση με τον ανάδοχο θα έχει υπογροφεί έως τις 15-11-2011

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ