Ζητάμε την άμεση νομοθετική τροποποίηση του άρθρου 179 ΚΠολΑ περί των περιπτώσεων (δυνητικού) συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης.
Η σημερινή διατύπωση της ανωτέρω διάταξης έχει ως εξής:


«Το δικαστήριο μπορεί να συμψηφίσει όλα τα έξοδα ή ένα μέρος τους μόνο όταν πρόκειται για διαφορές ανάμεσα σε συζύγους ή σε συγγενείς εξ αίματος έως και το δεύτερο βαθμό ή όταν η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόσθηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής.»

Πλην όμως, προκειμένου' να εξαλειφθούν ιδιαιτέρως άδικα φαινόμενα καταδίκης σε υψηλότατη, μάλιστα, δικαστική δαπάνη εναγόντων μετά από απόρριψη της αγωγής τους για τήν δικαστική έκβαση της οποίας είχαν εύλογη αμφιβολία(όπως στην περίπτωση αγωγής γονέων για το θάνατο του παιδιού τους σε τροχαίο ατύχημα, η οποία απορρίπτεται λόγω υπαιτιότητας του θανόντος) απαιτείται η επαναφορά της διάταξης του άρθρου 179 ΚΠολΑ όπως ίσχυε προ της τροποποίησης της με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου2 ν.2915/2001 (ΦΕΚΑ 109/29.5.2001) και συγκεκριμένα να διατυπωθεί ως κατωτέρω:
«Άρθρο 179.-Το δικαστήριο μπορεί να συμψηφίσει όλα τα έξοδα ή ένα μέρος τους, όταν πρόκειται για διαφορές ανάμεσα σε συζύγους ή ανάμεσα σε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και το δεύτερο βαθμό ή όταν υπήρχε εύλογη αμφιβολία για την έκβαση της δίκης.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ