Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 25 του ν.4052/2011 (Α,41), καθιερώνεται η

ολοήμερη λειτουργία των φαρμακευτικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών που επιθυμούν να εκτελέσουν συνταγές φαρμάκων ειδικών παθήσεων.
Η εκτέλεση των συνταγών από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ γίνεται με το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι εν λόγω συνταγές υποβάλλονται κάθε μήνα από τα Νοσοκομεία ως φαρμακευτική δαπάνη στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι οφείλουν να εξοφλούν τη δαπάνη των φαρμάκων αυτών στον ίδιο χρόνο με τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ήδη αποστείλει σχετική εγκύκλιο προς τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι σας έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται φάρμακα υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να προβείτε στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών σας καθώς και των συνεργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση με το φορέα σας ιατρών, για την οικονομική ωφέλεια των ασφαλισμένων σας από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΑΡΕΤΤΑ