Η επικράτηση αποκλειστικά και μόνο εισπρακτικού χαρακτήρα λογικών δεν απεφεύχθη ούτε κατά τον προσδιορισμό του ύψους της καταβλητέας προς τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής αποζημίωσης, καθώς διαπιστώνουμε ότι επελέγη για πρώτη φορά στην ιστορία των εκλογικών διαδικασιών τόσο η υπαγωγή της σε φόρο εισοδήματος, όσο και η επιβολή επ’ αυτής λοιπών ακατανόητων κρατήσεων (κράτηση υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων: 3%, τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου: 3,6% επί του 3% της προαναφερθείσας κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ, δηλαδή σύνολο κρατήσεων: 23,11%), σε αντίθεση με κάθε έννοια λογικής.

Πιο συγκεκριμένα, εντέχνως και για προφανείς λόγους εντυπωσιασμού και αποπροσανατολισμού αφενός μεν των δικαστικών αντιπροσώπων, αφετέρου δε της κοινωνίας με στόχο να παρουσιαστούν τα εν λόγω ποσά ως ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση με τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου σχετική ανακοίνωση των ποσών των καταβλητέων αποζημιώσεων ουδεμία αναφορά έκανε στο γεγονός ότι – κατόπιν της θέσπισης του άρθρου 3 του νόμου 4051/2012 – τα εν λόγω ποσά αφενός μεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, συν κράτηση ΜΤΠΥ και τέλος χαρτοσήμου, αφετέρου δε συγκαταλέγονται στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα του δικαστικού αντιπροσώπου και συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του σχετικού φόρου εισοδήματος.

Η υιοθέτηση της εν λόγω απόφασης αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την πλήρη επικράτηση λογικών εισπρακτικού χαρακτήρα που νοθεύουν μια αμιγώς θεσμική διαδικασία και εγκλωβίζουν την άσκηση των καθηκόντων δημοσίων λειτουργών σε φοροεισπρακτικές και φοροδοτικές λογικές, πρωτόγνωρες σε σχέση με τα μέχρι πρότινος ισχύοντα. Παράλληλα, διαπιστώνεται μια έντεχνη προσπάθεια πλασματικής αύξησης των φορολογητέων εισοδημάτων των διορισθέντων ως αντιπροσώπων, η οποία ως μόνο στόχο έχει να ανέλθουν οι τελευταίοι φορολογική κλίμακα και να κληθούν να καταβάλουν αυξημένο φόρο, μεγιστοποιώντας τα κρατικά έσοδα. Εντούτοις, ουδόλως λαμβάνεται υπόψη η ειδική φύση των καταβαλλόμενων ποσών ως αποζημιώσεων και όχι ως εισοδημάτων, με αποτέλεσμα αυτά να απομειώνονται σημαντικά και να μην ανταποκρίνονται στην εργασία που καλούνται να καταβάλλουν οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, ούτε φυσικά στα πραγματικά έξοδα διαμονής που καλούνται να καταβάλουν οι διορισθέντες εκτός του τόπου όπου έχουν την έδρα ή ασκούν την υπηρεσία τους.

Επισημαίνουμε πως ο ρόλος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής είναι ρόλος αμιγώς θεσμικός και η άσκηση των σχετικών καθηκόντων αποτελεί αναντικατάστατη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και τη διασφάλιση του αδιάβλητου αυτών. Κάθε παρείσφρυση εισπρακτικών λογικών τυγχάνει όλως αναντίστοιχη με την ιδιαίτερη φύση των ασκούμενων καθηκόντων και τα υποβιβάζει – καταλύοντας κάθε έννοια λογικής και αποδοτικότητας – στο επίπεδο της συνήθους εργασίας.
Καταγγέλλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την εν λόγω πρωτοφανή απόφαση και πρακτική και καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο να αναλογισθεί τον άτοπο και παράλογο χαρακτήρα της προαναφερθείσας φορολόγησης και να προβεί άμεσα – έστω και τώρα, την ύστατη στιγμή – σε σημαντική αναπροσαρμογή προς τα πάνω των καταβαλλόμενων ποσών προκειμένου να ανταποκρίνονται επαρκώς και αξιοπρεπώς στο μέτρο των θεσμικών καθηκόντων που πρόκειται να ασκηθούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ