Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. αποφάσισε ομόφωνα ότι κατά την κατάθεση οπουδήποτε δικογράφου σε οποιοδήποτε δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένου των αιτήσεων προς έκδοση διαταγής, ο καταθέτων έστω και μη υπογράφων το σχετικό δικόγραφο δικηγόρος ,υποχρεούται να εκδίδει και να επισυνάπτει γραμμάτιο προκαταβολής, καθόσον η πράξη κατάθεσης αποτελεί αυτοτελή νομική πράξη. Κάθε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω θα ελέγχεται πειθαρχικά .