Το Διοικητικό Συμβούλιο, πολύ έγκαιρα,  ήδη από τη προεκλογική περίοδο, είχε ξεκαθαρίσει με το πρόγραμμά του ότι  θα πολιτευτεί με αμετακίνητη στόχευση την ενότητα του Δικηγορικού  Σώματος αντιτιθέμενο σε κομματικές, ηλικιακές και κάθε άλλου είδους διακρίσεις ή διαχωρισμούς. Ξεκαθάρισε ακόμη απερίφραστα ότι θεωρεί ικανή αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολυποίκιλλων  δικηγορικών προβλημάτων την συμμετοχή των μελών και την συλλογική δράση . Προς υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών  το Δ.Σ. προχώρησε,  αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στην σύσταση των εξής επιτροπών:

•    Επιτροπή Κτηματολογίου. Έχει ως αντικείμενο την συγκέντρωση όλων των ερωτήσεων, επισημάνσεων, παρατηρήσεων κ.λ.π. σχετικά με νομικά ζητήματα και πρακτικά, διοικητικά – γραφειοκρατικά προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία του Κτηματολογίου. Θα τα κατηγοριοποιεί και θα επιδιώκεται η λύση τους. Και τα μεν νομικά προβλήματα  θα μπορούν να αναρτώνται και απαντώνται από την ιστοσελίδα του  Συλλόγου τα δε θεσμικά – διοικητικά  θα αντιμετωπίζονται  και θα προωθούνται από το Δ.Σ. Υπεύθυνος της επιτροπής αυτής εκ μέρους του Δ.Σ. είναι ο συνάδελφος  Π. Κουρής.
•    Επιτροπή νομικής επιμόρφωσης. Έχει ως στόχο να προγραμματίζει και οργανώνει την νομική επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ομιλιών κλπ. Υπεύθυνος της επιτροπής αυτής εκ μέρους του Δ.Σ. είναι ο συνάδελφος  Σ. Γερακάρης.
•    Επιτροπή Τηλεματικής.- Έχει ως στόχο να προγραμματίζει και οργανώνει την συνεχή βελτίωση της ιστοσελίδας του Συλλόγου  με  την  παροχή όλο και περισσότερων τηλεματικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Υπεύθυνος της επιτροπής αυτής εκ μέρους του Δ.Σ. έχει οριστεί η συνάδελφος  Τ. Ζερβοπούλου.
•    Επιτροπή Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων. Έχει σκοπό να συγκεντρώνει, κατηγοριοποιεί τα προβλήματα και αιτήματα των νέων συναδέλφων και ασκουμένων, να τα προωθεί στο Δ.Σ. προτείνοντας συνάμα λύσεις. Να αποτελεί τον αμφίδρομο σύνδεσμο των νέων και των ασκουμένων με το Δ.Σ.  Υπεύθυνος της επιτροπής αυτής εκ μέρους του Δ.Σ. είναι ο συνάδελφος Κ. Ίσερης.
•    Επιτροπή στήριξης και υποβοήθησης νέων δικηγόρων. Έχει σκοπό να συγκροτηθεί  εθελοντικά επιτροπή  από πεπειραμένους συναδέλφους  που θα απαντούν στα πρακτικά και θεωρητικά ερωτήματα των νέων συναδέλφων. Η επιτροπή αυτή θα μπορεί να διαθέτει  σύνδεσμο (Iink) στην ιστο¬σελίδα του Συλλόγου, στην οποία θα μπορούν να καταχωρούνται πρόσφατα και ανανεούμενα υποδείγματα δικογράφων και πρακτικών οδη¬γιών. Υπεύθυνος της επιτροπής αυτής εκ μέρους του Δ.Σ. είναι ο συνάδελφος  A. Α.Παντελίδης.
•    Επιτροπή βιβλιοθήκης. Έχει ως έργο την καλύτερη οργάνωση της βιβλιοθήκης του Συλλόγου και τον εμπλουτισμό της με νέα χρήσιμα και επίκαιρα νομικά βιβλία, καθώς επίσης  την διαμόρφωση ηλεκτρονικού καταλόγου των περιεχομένων βιβλίων και περιοδικών αυτής. Υπεύθυνος της επιτροπής αυτής εκ μέρους του Δ.Σ. έχει οριστεί  ο συνάδελφος  Γ. Σούκερας.
•    Επιτροπή ατομικών και κοινωνικών  δικαιωμάτων .   Λειτουργεί στα πλαίσια της κοινωνικής παρέμβασης του Συλλόγου. Υπεύθυνος της επιτροπής αυτής εκ μέρους του Δ.Σ. έχει οριστεί  ο συνάδελφος Σ. Φαϊτάς.
•    Επιτροπή νομικού περιοδικού Έχει ως στόχο  την έκδοση του περιοδικού . Επικεφαλής και υπεύθυνος της  συντακτικής επιτροπής του είναι η συνάδελφος  Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η  διάρκεια της λειτουργίας κάθε επιτροπής έχει οριστεί να  είναι  ετήσια  ώστε να μην επέρχεται κόπωση στα μέλη της. Με την λήξη του έτους  και αφού προηγηθεί απολογισμός θα μπορεί να ανανεώνεται  ολικά ή μερικά.  
   Όμως, παρά την σύσταση των επιτροπών αυτών η ανταπόκριση των συναδέλφων και η συμμετοχή στην στελέχωσή τους δεν ήταν η αναμενόμενη! Διότι, αν εξαιρεθεί η επιτροπή Κτηματολογίου  για την οποία εκδηλώθηκε ένα μικρό ενδιαφέρον, για τις άλλες επιτροπές το ενδιαφέρον μέχρι σήμερα ήταν ουσιαστικά μηδενικό και η όποια δραστηριότητά τους οφείλεται αποκλειστικά στην  προσπάθεια των επικεφαλής των!

 Το Δ.Σ. επιμένει στην αντίληψη ότι ως Σύλλογος έχουμε ανάγκη για μια νέα συλλογικότητα, έχουμε ανάγκη την δημιουργική συμμετοχή όλων των ενεργών δικηγόρων. Γι' αυτό καλούμε και πάλι  όσους συναδέλφους θέλουν  να πλαισιώσουν τις παραπάνω επιτροπές και να συνεισφέρουν με την δράση τους στην πρόοδο του Συλλόγου μας.
                                                                                ΕΚ  ΤΟΥ  Δ.Σ.