Κατόπιν συνεννοήσεων με την διεύθυνση και  την γραμματεία του Πρωτοδικείου είχαμε επιτύχει να προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο της εκουσίας δικαιοδοσίας μέχρι τριάντα επιπλέον υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων ή δημοσιεύσεως διαθηκών. Ως προϋπόθεση είχε τεθεί και είχαμε αποδεχθεί να είναι γραμμένα από τον δικηγόρο τα σχετικά πρακτικά και να κατατίθενται στην γραμματεία μαζί με το δικόγραφο της αίτησης ώστε να μην δημιουργείται στους γραμματείς πρόσθετη επιβάρυνση.  Μάλιστα σχετικά σχέδια είχαμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα και είχαμε διαθέσιμα στην γραμματεία του Συλλόγου. Ατυχώς τούτο δεν τηρείται από πολλούς συναδέλφους με αποτέλεσμα να δεχόμαστε παράπονα και να κινδυνεύει να ακυρωθεί η ρύθμιση αυτή. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι εφεξής δεν θα προσδιορίζονται επιπλέον υποθέσεις κατά τα ανωτέρω, εάν δεν προσάγονται ταυτόχρονα  γραμμένα και τα σχετικά πρακτικά.

                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.
                                               ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ