Από τα τέλη του προηγουμένου δικαστικού έτους ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ. ζήτησε από τον Πρόεδρο – Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου την λήψη ορισμένων εφικτών μέτρων που θα επιταχύνουν την δικαιοσύνη σε ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων. Συγκεκριμένα ζητήθηκε η άμεση εκδίκαση υποθέσεων συναινετικού διαζυγίου (α΄ συζήτηση), η κατά το δυνατόν συντόμευση των δικασίμων υποθέσεων Κτηματολογίου τακτικής διαδικασίας με την πρόνοια να μένουν κενές θέσεις στα πινάκια προς συντομότερο προσδιορισμό δικασίμων, η επέκταση της λειτουργίας των διαφόρων γραφείων του Πρωτοδικείου κατά μία ώρα πέραν του καθορισθέντος για το κοινό ωραρίου, υπενθυμίζοντας ότι ως Δικηγορικός Σύλλογος ανεχθήκαμε το καθορισθέν ωράριο δείχνοντας κατανόηση όταν το πρόβλημα της  έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων ήταν οξύτατο.

Ο Πρόεδρος – Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου αποδέχθηκε τα αιτήματα και έμενε προς διευθέτηση το τεχνικό θέμα του καθορισμού προσθέτων δικασίμων αφού, ως γνωστόν, οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας εγγράφονται σε πινάκιο, το άνοιγμα ειδικών βιβλίων κλπ.
Κατόπιν τούτων την 21.9.2010 συγκλήθηκε η ολομέλεια των δικαστών του Πρωτοδικείου στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος του ΔΣΚ προκειμένου να τροποποιηθεί  ο  σχετικός Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κέρκυρας. Η Ολομέλεια αποφάσισε τον προσδιορισμό και τη συζήτηση υποθέσεων συναινετικών διαζυγίων (α΄και β΄συζήτηση) καθώς και αναγνώριση σωματείων κάθε πρώτη και τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα,  με εξαίρεση τον μήνα Ιούνιο, κατά τον οποίο θα συνεδριάζει μόνο την πρώτη Πέμπτη. Η ισχύς και κατ’ επέκταση η εφαρμογή της απόφασης αυτής άρχεται από την σχετική έγκριση της γενόμενης τροποποίησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση επιτεύχθηκε κατόπιν και της ρητής διαβεβαίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. ότι μαζί με την αίτηση θα προσάγονται από τους δικηγόρους έτοιμα και τα σχετικά πρακτικά κατ’ αναλογία της πρακτικής που ακολουθείται στις συναινετικές προσημειώσεις. Σχετικά υποδείγματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και θα αναρτηθούν εκ νέου. Όσοι εκ των συναδέλφων  δεν συμμορφώνονται με την προϋπόθεση αυτή δεν θα μπορούν να λαμβάνουν σύντομη δικάσιμο. Παρακαλούμε, συνεπώς, για την συνεργασία σας.

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ