ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Κέρκυρα:   10-2-2011

Αριθ. Πρωτ. OIK. 4822/1880

Ταχ.Δ/νση Σαμάρα 13
Πληροφορίες: Σ.Κουλούρη
Τηλέφ. 26613-62121 ,127

ΣΧΕΤ. (1). Ν 3852/2010 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.

(2)    Π.Δ 250/ 1999 ( ΦΕΚ 206 τ. Α') τρόπος άσκησης από τους ειδικούς
επιστήμονες του αρθρ. 54 του Ν 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας
που τους ανατίθενται στο πλαίσιο της λειτουργίας της δικαστικής συμπαράστασης.
(3)    Π.Δ./147/23-12-2010 Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ( ΦΕΚ 240/
Α' 27-12-2010)
(4)    Υπ αριθμ. 7919 /22-4-2010 έγγραφο μας

Σας κάνουμε γνωστό ότι στα πλαίσια εφαρμογής του υπ' αριθ. (1) σχετικού νόμου η Υπηρεσία μας υπάγεται πλέον στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, φέρει δε τον τίτλο Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας- Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σαμάρα 13 - Κέρκυρα - Τ.Κ. 49100
Επειδή στον οργανισμό του νέου μας φορέα (βλέπε σχετ. υπ αριθμ 3) δεν αναφέρονται και δεν μας ανατίθενται αντικείμενα που να αφορούν τον θεσμό του δικααστικού συμπαραστάτη, είμεθα πλέον αναρμόδιοι για τέτοιες υποθέσεις.
Κατόπιν τούτου θεωρούμε ότι στο εξής οι υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης θα πρέπει να κοινοποιούνται και να ανατίθενται στο Κ.Ψ.Υ. Κέρκυρας όπως ορίζει το υπαριθμ (2) σχετικό, καθώς και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο (4) σχετικό έγγραφο μας.

Ε.Π.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ