Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του 2012 συγχωνεύονται τα περιφερειακά Ειρηνοδικεία με το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας κατά το άρθρο 2 του ως άνω ΠΔ.

Άρθρο 2
Οι πολιτικές και ποινικές υποθέσεις που έχουν ήδη προσδιορισθεί για να δικαστούν μετά την 1η
Ιανουαρίου 2013 στην έδρα των υπό συγχώνευση ειρηνοδικείων μεταφέρονται και εκδικάζονται
στο ειρηνοδικείο στο οποίο συγχωνεύονται, κατά την ήδη προσδιορισθείσα ημερομηνία. Οι
υποθέσεις που είναι εκκρεμείς στα υπό συγχώνευση ειρηνοδικεία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013
μεταφέρονται στο ειρηνοδικείο, στο οποίο συγχωνεύονται και προσδιορίζονται από αυτό.