Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Εισαγγελία ενημερωθήκαμε τα εξής :
Tα παράβολα που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 4, 46 παρ. 2, 48 παρ.2, 322 παρ.1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας συνιστούν κατά ποσοστό 60% της ονομαστικής τους αξίας έσοδα του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)  και κατά το υπόλοιπο ποσοστό 40% της ονομαστικής τους αξίας έσοδα του
Ελληνικού Δημοσίου. Προς το σκοπό αυτό ο νόμος προβλέπει την έκδοση ειδικών  εντύπων παραβόλων από το ίδιο το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. τα οποία θα συμπληρώνουν τα αντίστοιχα παράβολα του Δημοσίου.

Μέχρι όμως  την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των ως άνω παραβόλων υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., εκδίδεται ισόποσο διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα οποίο καταμερίζεται σε δύο Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων, έτσι ώστε να είναι ευχερής η είσπραξη των αντιστοίχων νόμιμων ποσών από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Προς διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουμε ότι ο κωδικός αριθμός του ΤΑΧΔΙΚ είναι 3751 και του Δημοσίου 3741. Συνεπώς δεν χρησιμοποιούνται εφεξής τα έντυπα παράβολα του δημοσίου