Α. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 5 του Ν. 4055/2012 (Φ.E.K. Α 51/12-3-2012), στις περιπτώσεις των άρθρων 42, 46, 48 και 322 του Κ.Ποιν.Δ. και 495 και 53 του Κ.Πολ.Δ., μέχρι την έκδοση ειδικών εντύπων παραβόλων από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., θα εκδίδονται διπλότυπα είσπραξης από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ως εξής:
Απαραίτητα στοιχεία:
1. Α.Φ.Μ. και ονοματεπώνυμο εντολέα
2. Μήνυση (και πολιτική αγωγή), Έφεση κ.λ.π.
3. ποσό....
Υπολογισμός παραβόλου - επιμερισμός
ΚΑΕ 3751 60% (παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ονομαστικής αξίας ίσης με ποσοστό 60% επί του εκάστοτε οριζόμενου ποσού παραβόλου).
ΚΑΕ 3741 40% (παράβολα από κάθε αιτία).

 

Β. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (ΑΓΩΓΟΣΗΜΟ)
Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ) του Ν. 4093/2012, (Φ.Ε.Κ. Α 222/12-11-2012) το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται ως εξής:
Απαραίτητα στοιχεία:
1. Ενάγων - Εναγόμενος (και Α.Φ.Μ. ενάγοντα)
2. Αρμόδιο δικαστήριο
3. Αιτούμενο ποσό (μόνο κεφαλαίου)
Υπολογισμός Αγωγόσημου
Παράδειγμα, αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.
1. 20.000 Χ 8‰ = 160 ευρώ (αγωγόσημο)
2. 160 Χ 20% = 32 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)
Σύνολο 160+32=192 ευρώ
3. 20.000 Χ 0,8‰ = 16 ευρώ (Τ.Α.Ν.)
Δικ. ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό, με επικόλληση ενσήμων «μίνι» Τ.Α.Ν.)
Δικ. ένσημο από 300 ευρώ και πάνω εκδίδονται δύο διπλότυπα:
1. Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:
Αγωγόσημο (KAE 2375)
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82640)
2. Διπλότυπο από Εθνική Τράπεζα
Τ.Α.Ν. (Αριθμός Λογαριασμού: 9805690008, Αριθμός Πελάτη: 040/546154-57, Κωδικός υποχρέου: 4752100, Κωδικός αιτιολογίας: 16)

Σημείωση:
1.Το αναφερόμενο στη διάταξη του Ν. 4093/2012 ποσοστό 0,8‰ υπέρ του «οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων» και χαρτόσημο ποσοστό 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (0,8‰), αφορά σε όσους συλλόγους (Αθήνα, Πειραιάς) είχε θεσμοθετηθεί τέτοιος πόρος και δεν ισχύει για το δικό μας Λ.Ε.Α.Δ.Κ.
2.Το άρθρο 71 του Εισ. Κ.Πολ.Δ. (εργατικές υποθέσεις) και το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 4055/2012 (αναγνωριστικές αγωγές) εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Κέρκυρας
Βραδής Ιωάννης