ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ    ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝEΙΑΣ    ΚΑΙ   
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ 11-12-2012
Αρ. Πρωτ.: 101846

ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σύμφωνα με την περίπτωση 6 της παραγράφου ΙΓ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ    ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,  ΔΙΑΦΑΝEΙΑΣ    ΚΑΙ    ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του ν. 4093/2012 (Α'222) όπως το εδάφιο (β)   αυτής αντικαταστάθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( Α'237/2012) ισχύουν  τα κατωτέρω:
"Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οχτώ τοις χιλίοις (8%ο) επι  της αξίας τον αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ.

Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8%ο) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8%ο) υπέρ τον οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (8%,) του δικαστικού ενσήμου.

Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου ΙΑ περίπτωση η του άρθρου 10 του ν.5. 1017/1971».

Με τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται, ρητά ότι τα ποσοστά οκτώ τοις χιλίοις (8%ο ) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8%ο) υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και 2,4% χαρτοσήμου, υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου και όχι επί του ποσού της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου .