Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.
1.- 20.000 Χ 8‰    =  160 ευρώ (αγωγόσημο)
2.- 160 Χ 8‰         =      1,28 ευρώ (Τ.Α.Ν.)
3.- 160 Χ 8‰         =      1,28 ευρώ (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων)
4.- 160 Χ  20%        =    32 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)
5.- 160 Χ 2,4%        =      3,84 ευρώ (χαρτόσημο)
Σύνολο                   =  198,40 ευρώ

Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:
Α) Δικ. ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό, με επικόλληση ενσήμων «μίνι» Τ.Α.Ν.)
Β) Δικ. ένσημο από 300 ευρώ και πάνω  (εκδίδονται δύο διπλότυπα):
    1. Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:
       -Αγωγόσημο (KAE 2375)
       -ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)
    2. Διπλότυπο από Εθνική Τράπεζα
        -Τ.Α.Ν. (Αριθμός Πελάτη: 9805690008,  Αριθμός Λογαριασμού: 040/546154-57, Κωδικός
        υποχρέου: 4752100, Κωδικός αιτιολογίας: 16)
  Γ)  Για τον πόρο υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε., διπλότυπο στην  Εθνική Τράπεζα (λογαριασμός: 040545907-91)
        [Σημ.: Μέχρι την έκδοση ειδικού Κ.Α.Ε. και απόδοση στον Τ.Υ.Δ.Ε. του σχετικού πόρου μέσω Δ.Ο.Υ., όπως γίνεται με το ΤΑΧΔΙΚ, διαδικασία που αναμένεται άμεσα (εντός των επόμενων ημερών) να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να απευθύνεστε στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία όμως δεν υφίστανται κωδικοί αιτιολογίας για τον Τ.Υ.Δ.Ε. Ως εκ τούτου αναγράφετε τις απαραίτητες πληροφορίες στη θέση «αιτιολογία» (π.χ. απόδοση ποσοστού δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.)]        

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.