Εγκύκλιος 12-2013 - Δικαιώματα συμβολαιογράφων σε συμβάσεις αρθρ.25 τουΝ.4123/2013 και παράταση προθεσμίας αναστολής πλειστηριασμών

Εγκύκλιος 13-2013 - Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στις Ι.Κ.Ε.