Σας εφιστούμε την προσοχή ότι, μετά την τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 94 του Κ.Πολ.Δ. από το άρθρο 7 του Ν. 3994/2011, όταν το αντικείμενο της διαφοράς στις υποθέσεις αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου είναι άνω των 12.000 ευρώ, είναι υποχρεωτική η παράσταση του διαδίκου με πληρεξούσιο δικηγόρο και επίσης κάθε σχετικό δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου πρέπει να υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, άλλως απορρίπτεται ως μη νόμιμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βραδής Ιωάννης                                              Φαϊτάς Σπυρίδων