Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
    Σας διαβιβάζουμε, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. 1115/23-5-2013 ΠΟΛ. του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΕΝ8Η–ΝΣ9), με τίτλο «α) Διεύρυνση προνομιακής κατάταξης των απαιτήσεων του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας επί πλειστηριασμού ή πτωχευτικής εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του και β) άμεση εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών ως προς τις καταταγείσες απαιτήσεις του Δημοσίου μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν. 4141/5.4.2013 (ΦΕΚ 81 Α’)», η οποία κοινοποιεί τις ως άνω διατάξεις και παρέχει οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης