Σήμερα, 03-04-2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ.Α. και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, κ. Βασίλη Αλεξανδρή, και του Φορολογικού Συμβούλου του Δ.Σ.Α. και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, κ. Στάθη Μπακάλη, με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρη Θεοχάρη.
    Στη συνάντηση τέθηκαν υπ’ όψιν του κ. Γενικού Γραμματέα και αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένου διαλόγου όλα τα φορολογικά ζητήματα, τα οποία άπτονται της άσκησης της Δικηγορίας. Ειδικότερα, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η παράταση έως 31-05-2014 της δυνατότητας να εκπίπτουν στη χρήση 2013 οι ασφαλιστικές εισφορές, που καταβάλλονται το έτος 2014 και αφορούν στη χρήση αυτή, η μη υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος της εκλογικής αποζημίωσης, η επαναφορά αφορολογήτου ορίου τουλάχιστον για τους νέους Συναδέλφους, η κατάργηση του Φ.Π.Α., η επαναφορά του χρόνου κτήσης του εισοδήματος και του χρόνου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων στον χρόνο πραγματικής είσπραξης της αμοιβής, η ρητή αποτύπωση της θέσης ότι στα γραμμάτια προκαταβολής τυχόν παρακράτηση φόρου 20% θα ενεργείται μόνο στην επιπλέον του γραμματίου αμοιβή, η υποβολή των καταστάσεων συμφωνητικών σε ετήσια βάση, η έκδοση μιας ενιαίας εγκυκλίου, που θα επαναλαμβάνει όλα τα φορολογικά ζητήματα της Δικηγορίας, τα οποία ρυθμίστηκαν κατά καιρούς από τη Διοίκηση προς διευκόλυνση των Δικηγόρων, και, βεβαίως, η υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση, την οποία υφίστανται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και η εξέταση τρόπων μείωσης αυτής.


    Ειδικώς ως προς το θέμα της εκλογικής αποζημίωσης, πέραν των βασίμων ενστάσεων νομιμότητας ως προς τη φορολόγησή της, υπογραμμίστηκε το πρακτικό πρόβλημα, που θα προκαλέσει στη διεξαγωγή των εκλογών η απροθυμία των Δικηγόρων να μετάσχουν σε αυτές, εφ’ όσον αφενός η αποζημίωσή τους κριθεί φορολογητέα και αφετέρου η είσπραξή της καταστεί αδύνατη λόγω συμψηφισμού με τυχόν άλλες οφειλές τους.
    Εφ’ όλων των ανωτέρω ζητημάτων υποβλήθηκε προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναλυτικό πολυσέλιδο υπόμνημα του Δ.Σ.Α., όπου αποτυπώνονται τα ζητήματα και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης και επίλυσης με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.
    Τέλος, από πλευράς του Δ.Σ.Α. διατρανώθηκε η βούληση να σταθεί αρωγός σε μια προσπάθεια για πραγματική και δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση, υποβάλλοντας σε σταθερή βάση προτάσεις και προτείνοντας λύσεις.
    Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αφού άκουσε με προσοχή και ενδιαφέρον τις θέσεις του Δ.Σ.Α, δεσμεύθηκε να εξετάσει επισταμένως τα τεθέντα ζητήματα και αντέδρασε απολύτως θετικά στην εδραίωση μιας σταθερής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Διοίκησης και Δ.Σ.Α.
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. θα συνεχίσει τις συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και τους λοιπούς φορείς της Πολιτείας, σε μια προσπάθεια να προβληθούν τα φλέγοντα φορολογικά ζητήματα, που συνδέονται όχι μόνο με την άσκηση της Δικηγορίας, αλλά και με ολόκληρη την κοινωνία, και να υποστηριχθούν προσηκόντως και επαρκώς οι σχετικές διεκδικήσεις.