Την 5/7/2014 έγινε στην Αθήνα και στα γραφεία του ΛΕΔΕ (Αχαρνών 29) Γενική Συνέλευση των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων – ως αντιπροσώπων των  μελών του ΛΕΔΕ και ελήφθησαν, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  οι παρακάτω αποφάσεις για τη παραπέρα πορεία του :
Ως γνωστόν, ύστερα από την αναλογιστική μελέτη που συντάχθηκε με παραγγελία του Δ.Σ. του ΛΕΔΕ, προτάθηκαν στην Συνέλευση από το Δ.Σ. διάφορα σενάρια αφενός μεν για την βιωσιμότητα του Λογαριασμού και αφετέρου για την ελάφρυνση των ασφαλιστικών βαρών, με σκοπό την παραμονή των ήδη εγγεγραμμένων μελών και την εγγραφή νέων.
‘Ετσι αποφασίστηκαν στην Γενική Συνέλευση και για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2016, όσο αφορά εισφορές και παροχές, τα ακόλουθα:

1)Η ετήσια συνδρομή από 660 € που είναι σήμερα μειώθηκε στο ποσό των 408€ ετησίως.
2)Παροχή ημερήσιας αποζημίωσης 40€ για την περίπτωση ασθένειας ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων λόγω τραυματισμού.
3)εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης 10.000€ για όσα μέλη παραιτηθούν και συνταξιοδοτηθούν από τον κύριο φορέα ασφάλισής τους από 5/4/2014 και έπειτα και έχουν χρόνο συμμετοχής στο ΛΕΔΕ τουλάχιστον 23 χρόνια. Μετά τη συμπλήρωση συμμετοχής 23 ετών στο ΛΕΔΕ θα χορηγείται μπόνους συμμετοχής 2% ανά έτος πέραν των 23 ετών.   
4)μείωση του δικαιώματος εγγραφής από 300€ στο ποσό των 20€
5) μηδενισμός του δικαιώματος επανεγγραφής (από 300 € που ήταν μέχρι σήμερα).
6) ρύθμιση των οφειλομένων μέχρι σήμερα εισφορών σε μηνιαίες δόσεις, με αίτηση που υποβάλλεται κατευθείαν στον ΛΕΔΕ με καταβολή 55€ ανά μήνα.
7) δυνατότητα επανεγγραφής των μελών που αποχώρησαν, χωρίς να απαιτείται η καταβολή των εισφορών που δεν κατέβαλαν μέχρι σήμερα, αλλά με αφαίρεση του χρόνου ασφάλισης για το αντίστοιχο διάστημα.
8) Σε υλοποίηση παλαιότερης απόφασης της ΓΣ, το Διοικητικό συμβούλιο του ΛΕΔΕ έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη θέσπιση πόρου υπέρ ΛΕΔΕ με τη καθιέρωση εισφοράς στα γραμμάτια προκαταβολής δικαστικών εξόδων των δικηγόρων, που εκδίδουν οι δικηγορικοί σύλλογοι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του αρ. 61 του Κώδικα Δικηγόρων. 

 Από το Δ.Σ.