1)    Για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον του Δικαστηρίου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και για την παράσταση κατά τη συζήτηση των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να καταθέτουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου το σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου των προβλεπόμενων στο άρθρο 61 του νόμου 4194/2013 «Κώδικα Δικηγόρων» και στο παράρτημα III του νόμου αυτού εισφορών και κρατήσεων. Σε περίπτωση μη κατάθεσης του παραπάνω γραμματίου και εφόσον δεν συντρέχει λόγος απαλλαγής του δικηγόρου από την υποχρέωση προκαταβολής των εισφορών και κρατήσεων, κατά τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 61 του νόμου 4194/2013, η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη καθίσταται απαράδεκτη, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.4 εδ. α' του παραπάνω άρθρου.
2)    Επίσης, παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που έχουν εκκρεμότητες με την καταβολή ενσήμων για υποθέσεις που έχουν συζητηθεί ή αναβληθεί, όπως μεριμνήσουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τα οφειλόμενα ένσημα. Τέλος, για την εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου, τα ένσημα συζήτησης και αναβολής, θα πρέπει να προσκομίζονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους στο γραμματέα της έδρας κατά τη συζήτηση.