Προς:
1.    Την κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών
2.    Την Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας
3.    την Προϊσταμένη Γραμματείας  του Πρωτοδικείου Κέρκυρας
4.    την Προϊσταμένη Γραμματείας του Ειρηνοδικείου ΚέρκυραςΕνημέρωση

 


Θέμα: Κατάθεση δικογράφων από τρίτους (μη Δικηγόρους),  από Δικηγόρους Άλλων Πρωτοδικείων και  έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών - διπλοτυπών.

Πρόσφατα υπέπεσε στην αντίληψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΚ να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από εξουσιοδοτημένο τρίτο (όχι Δικηγόρο) κατόπιν εντολής Δικηγόρου άλλου Πρωτοδικείου. Περαιτέρω είναι γνωστή η τακτική τραπεζών, εισπρακτικών εταιρειών, Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιριών άλλων Πρωτοδικείων, να ζητούν από τους δικηγόρους περιφερειακών Πρωτοδικείων  να προβούν στην κατάθεση δικογράφων χωρίς την έκδοση και κατάθεση Γραμματίου Προκαταβολής Εισφορών έναντι ελάχιστης ή μηδενικής αμοιβής με την υπόσχεση μελλοντικής  συνεργασίας (λ.χ παράστασης  σε δικάσιμο για την συζήτηση της ανακοπής επί της διαταγής πληρωμής) και με την αιτιολογία ότι έχουν εκδώσει οι ίδιοι γραμμάτιο στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου τους. Προκειμένου να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών, σας εκθέτουμε τα εξής, τα οποία είναι γνωστά σε εσάς:
1.  Δεν επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφου από τρίτο (όχι Δικηγόρο) παρά την ύπαρξη εξουσιοδότησης διότι,  σύμφωνα με το άρθρο 94 του ΚΠολΔ «1. Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν την υποχρέωση να παρίστανται  με πληρεξούσιο Δικηγόρο, 2. Επιτρέπεται η δικαστική παράσταση διαδίκου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο,  δηλαδή  αυτοπροσώπως:   α) στο Ειρηνοδικείο, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει  το  ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, β) στα ασφαλιστικά μέτρα,  γ) για να  αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος.».
2. Είναι αναγκαία η έκδοση Γραμματίου από το ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑ οποιοδήποτε δικόγραφο δικηγόρο, «διαφορετικά η διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη»(παρ.4 αρθρ.61,Ν4194/2013.).
Δηλαδή, συνοπτικά, δημιουργούνται προβλήματα α)Απαραδέκτου της διαδικαστικής πράξης 1) αν δεν διενεργείται από Δικηγόρο ή τον αιτούντα  αυτοπροσώπως, όπου ο νόμος το επιτρέπει,2) αν δεν συνοδεύεται από κατάθεση του γραμματίου  προκαταβολής εισφορών του παρισταμένου Δικηγόρου. β) Παραβίασης της ασφαλιστικής νομοθεσίας. γ)Παραβίασης της φορολογικής νομοθεσίας και δ)Πειθαρχικών ευθυνών.
Στα πλαίσια  του αυτονοήτου καθήκοντος μας, να διαφυλάξουμε δηλαδή τα μέλη μας από τις σοβαρότατες αυτές διακινδυνεύσεις, φρονούμε ότι επείγει η ενημέρωση και η επισήμανση στους Γραμματείς των Δικαστηρίων για το καθήκον τους να μην επιτρέπουν την κατάθεση δικογράφων από τρίτο, μη δικηγόρο και να διασφαλίζουν την προσκόμιση του γραμματίου προκαταβολής εισφορών από τον παριστάμενο δικηγόρο αλλά και την υπενθύμιση της υποχρέωσης τους, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ 6 του Ν. 4194/ 2013 «Κώδικας Δικηγόρων», : « 6. Οι προϊστάμενοι των γραμματειών όλων των δικαστηρίων υποχρεούνται, επί ποινή πειθαρχικού ελέγχου, να αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν, χωρίς να προσκομίσουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος γραμμάτιο προκαταβολής, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονομική του θέση, την ημερομηνία δικασίμου, το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας».
Ευελπιστούμε στην συνεργασία σας για αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και επιθυμούμε την άμεση ενημέρωσή  μας για οποιαδήποτε ανάλογη περίπτωση τεθεί υπ’ όψιν σας.
Ο Πρόεδρος                                                              Η Γραμματέας     

Βραδής Ιωάννης                                                      Μεταλληνού Θεοδώρα