ΑΔΑ: 70Φ1ΩΕΑ-ΓΑΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                 Κέρκυρα 09 Δεκεμβρίου 2014                                                     

                        Α.Π. 85380/2014
Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δήμο Κέρκυρας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη του :
1) Το άρθρο 77 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2) Το άρθρο 58 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/14-05-2014 τ. Α’) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και άλλες διατάξεις»,
3) Το άρθρο 4 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 τ. Α’/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
4) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 τ. Α’/11-04-2012)
5) Την εγκύκλιο 27230/07.06.2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΩΚ-Γ0) Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της ΕπιχείρησηςΟ Συμπαραστάτης αποτελεί ένα θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ που εισήχθη με τις διατάξεις του Προγράμματος «Καλλικράτης» και αποσκοπεί μεταξύ άλλων στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης. Ο Συμπαραστάτης, επομένως, πρέπει να τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να διασφαλιστεί το κύρος του θεσμού, γι’ αυτό και επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Η θητεία του Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής.
Η διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη αρχίζει με την έκδοση της προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.
Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, στη Συνεδρίαση που θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεών του στην Παλαιόπολη ή Μον Ρεπό.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από το Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αρμόδια κ. Ιωάννα Σκούρα, Διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6 Α, 49100, Τηλέφωνο 26613 62788.Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ