Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, στην 28η/04-12-2014 Συνεδρίασή του
συζήτησε το θέμα ''Αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας να τεθεί προς
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το προτεινόμενο σχέδιο του νέου Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας και έκδοση σχετικού ψηφίσματος''.
Κατόπιν ενημέρωσης από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας
και διαλογικής συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκδώσει το
ακόλουθο Ψήφισμα το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας, αντιλαμβανόμενο ότι το εισαχθέν
προς συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή σχέδιο του νέου Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας είναι κύριας σημασίας νομοθέτημα για την κοινωνία, αφορά τον κάθε
πολίτη και συνεπάγεται επιπτώσεις στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων του.
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Ότι αγνοήθηκαν πλήρως οι εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις
της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η ομόφωνη σχεδόν
απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και οι αναλόγου
περιεχομένου αποφάσεις των διοικητικών Ολομελειών των μεγάλων Δικαστηρίων
της χώρας.
2. Ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές στη διαδικασία της αναγκαστικής
εκτέλεσης και τους πλειστηριασμούς ακινήτων ενισχύονται τα προνόμια των
2
Τραπεζών ενώ περιορίζονται τα δικαιώματα του Δημοσίου, ασφαλιστικών
οργανισμών, εργαζομένων κ.α. οικονομικά ασθενών πολιτών.
3. Ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι διαπιστώσεις του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να προκληθεί απώλεια
εσόδων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης λόγω της
αποδυνάμωσης των ισχυόντων σήμερα προνομίων τους στις διαδικασίες
αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και περί προνομιακής μεταχείρισης των Τραπεζών.
4. Ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του νομικού κόσμου, με τις προβλεπόμενες
αλλαγές στην τακτική διαδικασία διεξαγωγής αστικών δικών ενώπιον των
πρωτοβάθμιων δικαστηρίων καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η
αποδεικτική διαδικασία, προκαλούνται προβλήματα στην ορθή διάγνωση της
διαφοράς και θίγεται η έννοια της δίκαιης δίκης.
5. Ότι με τη διατήρηση των απαράδεκτα υψηλών παραβόλων και της
καταβολής δικαστικού ενσήμου ακόμη κι όταν το αίτημα είναι αναγνωριστικό,
εμπεδώνεται κατά τρόπο απαράδεκτο η θέση οικονομικών φραγμών στην
πρόσβαση στη δικαιοσύνη των οικονομικά αδύναμων πολιτών οι οποίοι αποτελούν,
πλέον, την πλειοψηφία των πολιτών.
6. Ότι η γενόμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβούλευση ήταν τελικώς
άκρως προσχηματική αφού ουδεμία παρατήρηση του νομικού κόσμου υιοθετήθηκε
και το νομοσχέδιο εισήχθη στην Βουλή όπως είχε συνταχθεί χωρίς καμία αλλαγή,
χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της νομικής κοινότητας.
7. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διεξήγαγαν πανελλαδικά οι
δικηγορικοί σύλλογοι, όπου με συντριπτική πλειοψηφία, επικράτησε η θέση κατά
του νομοσχεδίου.
ΚΑΛΕΙ τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποσύρει άμεσα το νομοσχέδιο και να
λάβει υπόψη του τις τεκμηριωμένες θέσεις των θεσμικών οργάνων της νομικής
κοινότητας επ΄ ωφελεία της μεγάλης πλειονότητας της Κοινωνίας και όχι των
οικονομικά ισχυρών.
3
Το ψήφισμα έλαβε αύξοντα αριθμό : 28-586/04-12-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΛΛΗΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ__