Σε συνέχεια της από 18-12-2014 ανακοίνωσής μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από την 5-4-2014 η διαφοροποίηση της 5ετίας από την άσκηση του λειτουργήματος καταργήθηκε και οι οφειλόμενες συνδρομές  στο ΛΕΔΕ , ανέρχονται στο ποσό των 34,00 ευρώ μηνιαίως.Για το έτος 2015,οι μηνιαίες συνδρομές θα ανέλθουν στο ποσό των 408,00 ευρώ (34,00 ευρώ χ 12 μήνες=408,00)Ειδικώτερα για το έτος 2014, οι μηνιαίες συνδρομές διαμορφώνονται ως εξής:α/ για τα μέλη που έχουν συμπληρώσει 5ετία από την έναρξη του λειτουργήματός τους , σε  474,00 ευρώ που αναλύονται:
            -202,00 ευρώ για το διάστημα 1/1/2014-30/4/2014
            -136,00 ευρώ για το διάστημα 1/5/2014-31/8/2014 και
            -136,00 ευρώ για το διάστημα 1/9/2014-31/12/2014β/ για τα μέλη   που δεν   συμπλήρωσαν 5ετία από την έναρξη του λειτουργήματός τους , σε 427,00 ευρώ που αναλύονται:
            -155,00, ευρώ για το διάστημα 1/1/2014-30/4/2014
            -136,00 ευρώ για το διάστημα 1/5/2014-31/8/2014 και
            -136,00 ευρώ για το διάστημα 1/9/2014-31/12/2014γ/ για τα μέλη που συμπλήρωσαν 5ετία μέσα στο διάστημα 1/1/2014-30/4/2014,
-οι συνδρομές για το διάστημα 1/1/2014-30/4/2014 διαφοροποιούνται και θα πρέπει να απευθύνονται στο ΛΕΔΕ για τον υπολογισμό της εισφοράς
-136,00 ευρώ για το διάστημα 1/5/2014-31/8/2014 και
-136,00 ευρώ για το διάστημα 1/9/2014-31/12/2014
Τα μέλη του ΛΕΔΕ που έχουν οφειλές από προηγούμενες τετραμηνιαίες δόσεις συνδρομών ή πιστωτικά υπόλοιπα, θα πρέπει να απευθύνονται στο ΛΕΔΕ ή στους Δικηγορικούς τους Συλλόγους, προκειμένου να ενημερωθούν για το υπόλοιπο της οφειλής τους μέχρι  31-12-2014.Τα επί πλέον καταβληθέντα  ποσά (πιστωτικά υπόλοιπα),  θα συμψηφιστούν με τις συνδρομές του έτους 2015 
Τέλος παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του ΛΕΔΕ καθώς και η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, να ενημερώσουν άμεσα  τα μέλη τους, που είναι και μέλη του ΛΕΔΕ, για όλα τα παραπάνω, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή με όποιο άλλο τρόπο θεωρούν αναγκαίο .  
 
                                                  Η Διευθύντρια του ΛΕΔΕ
 
 
                                                ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ