ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ Φ.Ε.Κ. 3578/31-12-2014

4.Επικυρωμένο απόσπασμα της απόφασης του αρμο-σίθο δικαστηρίου που εκδόθηκε επί της υπόθεσης για την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια,στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου που την παρέσχε, ο αύξων αριθμός της απόφασης, ο βαθμός και ο τύπος του δικαστηρίου, η ημερομηνία της δικασίμου και το ονοματεπώνυμο του κατηγορουμένου.
5.    Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτούμενων εγγράφων ή δικογράφων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και για τη σύνταξη ή κα¬τάθεση τους σε δικαστήριο, συμβούλιο, ανακριτική ή εισαγγελική αρχή προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6.    Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλα¬γών το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρημα¬τοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα,Ά.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. IB' ΑΘΗΝΩΝ».
7.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιείται η Τράπεζα και ο λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.
8.    Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παρά¬γραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α'24).
Β.2.) Οι δικηγόροι που παρέχουν νομική βοήθεια σε αστικές ή διοικητικές υποθέσεις:
1.    Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλ¬λων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
2.    Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμο¬δίου δικαστηρίου, με την οποία διορίζεται ο δικαιούχος για την υπόθεση στην οποία παρέσχε τη νομική βοήθεια.
3.    Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμο¬δίου δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης για την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια.
4.    Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαι¬τούμενων εγγράφων ή δικογράφων (όπως προτάσεις, σημειώματα, αιτήσεις ανακοπής πληρωμής κλπ.), που αναφέρονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και για τη σύνταξη ή κατάθεση τους σε δικαστήριο προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5.    Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλ¬λαγών το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρημα¬τοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. ΙΒΆΘΗΝΩΝ».6.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιείται η Τράπεζα και ο λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ, όπου θα γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.
7.    Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παρά¬γραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α'24).
Β.3.) Οι δικαστικοί επιμελητές:
1.    Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλ¬λων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του (Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
2.    Απόφαση του δικαστηρίου με την οποία ορίζεται δικαστικός επιμελητής για να διενεργήσει τις συγκε¬κριμένες επιδόσεις.
3.    Έκθεση επίδοσης. Σε περίπτωση επίδοσης άγνω¬στης διαμονής από την έκθεση επίδοσης πρέπει να προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου |35 του ΚΠολΔ.
Ι 4. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις διπλούν η /οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και θα αναγράφεται υποχρεωτικά το αιτούμενο ποσόν.
5. Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλ¬λαγών, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρήμα-