κ. Πρόεδρε,
προς ενημέρωση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα παρακάτω: Με την ΚΥΑ 8986/14.10.2015 (ΦΕΚ Β’ 2208/14.10.2015) καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που θα καταθέσει ο οφειλέτης αιτών για την επικαιροποίηση της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4336/2015 αιτήσεώς του, όπως αυτή η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από το άρθρο 2 § 1 της Υποπαραγράφου Α4 του προκείμενου νόμου, και είναι τα εξής:
1) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015
4)εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2015
5) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
6) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμός σύνταξης ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
7) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του ν.4336/2015
8) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
9) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτηΤα ίδια έγγραφα υποχρεούται να προσκομίσει ο έγγαμος οφειλέτης και για τη σύζυγό του, καθώς και για τα τέκνα του εφόσον τα τελευταία διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία. Επίσης καθορίστηκαν και τα υποδείγματα τυποποιημένης αίτησης συμπλήρωσης οφειλών, για τους οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3869/2010 για τις περιπτώσεις που δεν έχει συζητηθεί ακόμη το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, είτε έχει συζητηθεί το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής και έχει γίνει αυτό δεκτό.      Επισημαίνεται ότι οι νέες αιτήσεις κατατίθενται βάσει του υποδείγματος τυποποιημένης αιτήσεως που προβλέπεται από την ΚΥΑ 7534/20.8.2015 και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται με αυτή.Μετά τιμής
Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας ΕιρηνοδίκηςΘώμη – Αλεξάνδρα Μπαλαμπάνη