Όποιος εκ των συναδέλφων επιθυμεί να συμπεριληφθεί στη λίστα για το συνημμένο έγγραφο να το δηλώσει στην γραμματεία του ΔΣΚ εως 16/11/2015  

 

Σύσταση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις " του αρθ,30 του Ν.4030/2011

ΣΧΕΤ: α) Τα αρθ.30 και αρθ.32 του Ν.4030/2011, όπως τροποποιήθηκαν με την: παρ.4 Αρθ-49 του Ν-4042/12 ΦΕΚ-24/Α/13-2-12, παρ. 10 Αρθ-49 του Ν-4178/13 ΦΕΚ-174/Α/8-8-13, παρ.2 Αρθ-29 του Ν-4067/12 ΦΕΚ-79/Α/9-4-12, παρ.5 Αρθ-22 του Ν-4258/14 ΦΕΚ-94/Α/14-4-14, παρ.4 Αρθ-49 του Ν-4042/12 ΦΕΚ-24/Α/13-2-12, παρ. 13 Αρθ-49 του Ν-4178/13 ΦΕΚ-174/Α/8-8-13, παρ.6 Αρθ-21 του Ν-4258/14 ΦΕΚ-94/Α/14-4-14. β) Οι παρ. 13 και παρ. 14 του αρθ. 49 του Ν.4178 ΦΕΚ174/Α/8-8-2013

Σε εφαρμογή της πιο πάνω κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του (β) σχετικού, που αφορά στην συγκρότηση των Συμβουλίων του θέματος για τα έτη 2016 και 2017, παρακαλούμε να μας αποστείλετε κατάλογο των μελών σας με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και Φαξ), που επιθυμούν να μετάσχουν και θα ορισθούν μέλη, κατόπιν κλήρωσης, του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Π.Ι.Ν.