Δικάσιμοι:
α) Πολυμελούς - Μονομελούς Πρωτοδικείου και Ειδικής Διαδικασίας για την εκδίκαση των κατεπειγουσών και λοιπών υποθέσεων (άρθρο 27 παρ. 1, 2 και 3 Ν. 1756/1988) οι 5-7-2016 και 6-9-2016, με προσδιοριζόμενες κατ" ανώτατο όριο οκτώ [08] υποθέσεις στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, δέκα [10] υποθέσεις στην ειδική διαδικασία του Μονομελούς Πρωτοδικείου και είκοσι [20] υποθέσεις στη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου κάθε δικασίμου,

β) Ασφαλιστικών Μέτρων (ουσίας και εξάλειψης ή μεταρρύθμισης προσημειώσεων) οι 6-7-2016, 20-7-2016, 10-8-2016 και 7-9-2016, με προσδιοριζόμενες κατ' ανώτατο όριο είκοσι [20] υποθέσεις σε κάθε δικάσιμο,

γ) Ασφαλιστικών Μέτρων (εξάλειψης ή μεταρρύθμισης προσημειώσεων) οι 4-7-2016, 8-7-2016, 11-7-2016, 15-7-2016, 18-7-2016, 22-7-2016, 25-7-2016, 29-7-2016, 8-8-2016, 12-8-2016, 22-8-2016, 26-8-2016, 29-8-2016, 2-9-2016, 5-9-2016 και 9-9-2016,

δ) Συναινετικών διαζυγίων οι 21-7-2016 και 18-8-2016 και

ε) Ποινικών δικαστηρίων, Τριμελούς Πλημμελειοδικείου οι 7-7-2016, 28-7-2016  και 8-9-2016, Μονομελούς Πλημμελειοδικείου οι 4-7-2016, 18-7-2016, 25-7-2016, 5-9-2016 και 12-9-2016 και Πταισματοδικείου οι 5-7-2016, 12-7-2016, 6-9-2016 και 13-9-2016.