Υπενθυμίζεται ότι από την 1.7.2016 έχουν καταργηθεί οι διατάξεις που προβλέπουν ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες. Συνεπεία της ανωτέρω κατάργησης, παύει η υποχρέωση επικόλλησης ενσήμων ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ και όλων των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Από τη συγκεκριμένη κατάργηση δεν θίγεται η υποχρέωση επικόλλησης σε διαδικαστικά έγγραφα των λοιπών ενσήμων, όπως υπέρ  ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο), ΛΕΑΔΠΑ, τα οποία συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως έχει. 

Εκ του Συλλόγου