Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/6/2016-30/6/2016, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 288.397,31 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

65.206,00  ευρώ

  σε 52 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού

  17.600,00   ευρώ

  σε 22 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

158.991,31 ευρώ

  σε 17 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α.

26.200,00 ευρώ

   σε 2 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου

20.400,00 ευρώ

   σε 2 μέλη

 

 

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

 

                                               

 

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ