Καταργήθηκε η επικόλληση ενσήμων (κινητών και αποϋλοποιημένων)  υπέρ των Τομέων Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και  Τομέων Υγείας Δικηγόρων(ΕΟΠΥΥ)για κάθε ενέργειά τους, ενώπιον των δικαστικών και δημοσίων αρχών.

Αναλυτικά  καταργούνται


α.  Πόρος Πινακίου

α.1. του Ειρηνοδικείου,

α.2. του Πρωτοδικείου Πολιτικού ή Διοικητικού, Μονομελούς ή Πολυμελούς

α.3. του Εφετείου, Πολιτικού ή Διοικητικού, ου Συμβουλίου Επικρατείας,

α.4. του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ακυρωτικής Διαδικασίας του Διοικητικού Εφετείου.

β. Πόρος παράστασης

β.1. ενώπιον του Ειρηνοδικείου, του Πταισματοδικείου, ή του Πταισματοδίκη ή του Ειρηνοδίκη ή του προανακριτικού υπαλλήλου ή του Συμβολαιογράφου κατά τη διαδικασία πλειστηριασμού ή την διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, τα

β.2.. ενώπιον του Πρωτοδικείου, Πολυμελούς ή Μονομελούς, Πολιτικού ή Διοικητικού, κάθε διαδικασίας για παράσταση ενώπιον Πλημμελειοδικείου Μονομελούς ή Τριμελούς, ενώπιον Εισαγγελέων- Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών, ενώπιον Ανακριτικών υπαλλήλων, ενώπιον εισηγητών, δικαστικών Συμβουλίων και Επιτροπών για παράσταση ή διενέργεια διαδικαστικών πράξεων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πτωχεύσεως (σφράγιση, υπογραφή, αποσφράγιση, κατάθεση εγγράφων, υπομνημάτων ή προτάσεων) καθώς και για παράσταση ενώπιον Δευτεροβάθμιων Διοικητικών Επιτροπών,

β.3. ενώπιον Εφετείου Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού, κάθε διαδικασίας, περιλαμβανομένης και της Προεδρίας με εξαίρεση την Ακυρωτική Διαδικασία του Διοικητικού Εφετείου, για παράσταση ενώπιον Εισαγγελέων και Αντεισαγγελέων Εφετών, Ανακριτών Εφετών, Δικαστικών Συμβουλίων των Εφετείων, Εισηγητών Εφετών, για παράσταση ενώπιον των τακτικών ουσιαστικών Στρατιωτικών Δικαστηρίων, καθώς και των Επιτρόπων, Ανακριτών και Εισηγητών των Δικαστηρίων αυτών.

Β.4. ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όλων των διαδικασιών στο Ακροατήριο ή σε Συμβούλιο, του Διοικητικού Εφετείου κατά την Ακυρωτική Διαδικασία, του Κακουργιοδικείου και του Αναθεωρητικού Στρατιωτικού Δικαστηρίου, καθώς και ενώπιον του Εισαγγελέως και Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου Γενικών Επιτροπών, Επιτρόπων και Εισηγητών όλων των ανωτέρω Δικαστηρίων

γ. Πόρος για αιτήσεις, δικόγραφα, ένδικα βοηθήματα και υπομνήματααπευθυνόμενα

γ.1. στο Ειρηνοδικείο και Πταισματοδικείο, τους Γραμματείς των Δικαστηρίων αυτών, στο Ταμείο Νομικών, στους Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, στους Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε ειδικό Ληξιαρχείο και σε Υποθηκοφυλακείο, θα επικολλάται ενιαίο ένσημο

γ.2.  στο Πρωτοδικείο Πολυμελές ή Μονομελές, Πολιτικό ή Διοικητικό, ή τους Προέδρους και εισηγητές Δικαστηρίων και Εισαγγελείς, στους Ανακριτές και Επιτρόπους, στους Γραμματείς των Δικαστηρίων αυτών, των Εισαγγελιών και των Επιτρόπων σε Διοικητικές Επιτροπές επίλυσης διαφορών σε πρώτο βαθμό, θα επικολλάται ενιαίο ένσημο.

γ.3. στο Εφετείο, (πλην της Ακυρωτικής διαδικασίας των Διοικητικών Εφετείων) και τα Τακτικά Στρατιωτικά Δικαστήρια, στους Προέδρους, Εισηγητές Ανακριτές, Εισαγγελείς και Επιτρόπους καθώς και στους Γραμματείς των Δικαστηρίων αυτών και στις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές επίλυσης διοικητικών διαφορών, θα επικολλάται ενιαίο ένσημο .

γ.4. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας του, του Διοικητικού Εφετείου κατά την Ακυρωτική Διαδικασία, του Αναθεωρητικού Στρατιωτικού Δικαστηρίου, του Κακουργιοδικείου, των Προέδρων, Εισηγητών και Γραμματέων των Δικαστηρίων αυτών, θα επικολλάται ενιαίο ένσημο.

 

δ. Πόρος Δικαστικού Ενσήμου

Καταργείται το Ποσοστό 10% υπέρ ΤΑΝ και 5% υπέρ ΤΥΔΑ-ΕΟΠΥΥ του του δικαστικού ενσήμου.

 

Το Ειδικό ένσημο επικύρωσης παραμένει

 

Τονίζεται, επίσης, ότι η επικύρωση αντιγράφων από τους δικηγόρους από πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, αποτελεί πόρο του ΤΕΑΔ. Η αξία του ενσήμου είναι 2.00 ευρώ και σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η μη επικόλληση του ενσήμου αυτού, δημιουργεί ακυρότητα της πράξης επικύρωσης.
γλώσσα Ελληνικά