Σχετ.: (1) Η υπ’ αριθ.Δ.Κ.Π.1198619ΕΞ2013/30-12-2013 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Δημ.Περιουσίας& Κοινωφ.Περιουσιών του Υπ.Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθ.ΔΚΠ1018796/29-01-2014 και Δ.Κ.Π.1039882/04-03-2014, όμοιες.
(2) Η υπ’αριθ.139623/09-09-16, πρόσκληση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Οκτωβρίου 2016, προκειμένου, να περιληφθούν στην επιλογή με δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί από την Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. τον Ιανουάριο του 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της Γεν.Δ/νσης Δημ.Περιουσίας του Υπ.Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.


Η αίτηση, με τα σχετικά δικαιολογητικά, τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γεν.Δ/νση Δημ.Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα Τ.Κ. 104 37.
Η σχετική αίτηση, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www1.gsis.gr/gspp/portal/el/eggrafa/5
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των μελών σας. ΜΕ Ε.Γ.Γ.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ