Σας ενημερώνουμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επιμελήθηκε την μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και την ανάρτηση στο διαδίκτυο, της 3ης έκδοοης του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΙΑΡΑΔΕΚΙΟΥ ΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Ε.Δ.Δ.Α. με πολύτιμες πληροφορίες για την ερμηνεία των διατάξεων της Ε.Σ.Δ.Α. και νομολογιακή τεκμηρίωση:

http://echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ELL.pdf


Παράλληλα, επιλεγμένες αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. που αφορούν τη χώρα μας είναι
διαθέσιμες  στην   ελληνική   γλώσσα,   στην   επίσημη   ιστοσελίδα  του   Ν.Σ.Κ.:
http://www.nsk.gr/web/nsk/anazitisi-apophaseon
καθώς και στην ηλεκτρονική βάση που τηρεί το Ε.Δ.Δ.Α.:
http://hudoc.echr.coe.int
Τέλος, επίκαιρη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α. τρέχοντος έτους, στη αγγλική και γαλλική γλώσσα, θα βρείτε:
http://www.echr.coe.int/Documents/Cases_list_2016_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Cases_list_2016_FRA.pdf