πηγή: www.ionio.gr

Για προκήρυξη πατήστε εδώ

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου έχοντας υπόψη:

Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./56/11933/10-05-2017 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 33/2006),

Το άρθρο 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/2013) «Κώδικας Δικηγόρων».

Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 203/2004 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου»,

Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2, περ.ιγ΄ του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄) και

Την απόφαση της 21ης/15-06-2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου.

 

Προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στη Νομική Υπηρεσία του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα έχουν οι Δικηγόροι Κέρκυρας με διετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.

Το αντικείμενο απασχόλησης του Δικηγόρου, οι υποχρεώσεις του και η εξέλιξή του καθορίζονται από το Π.Δ. 203/2004.

Ο Δικηγόρος έχει υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και να βρίσκεται στη διάθεση του Πανεπιστημίου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας και έχουν εφαρμογή σε αυτόν οι διατάξεις του Δικηγορικού Κώδικα. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας,

Να έχουν διετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας,

Να έχουν ειδικές γνώσεις και ουσιαστική εμπειρία κατάλληλα αποδεικνυόμενη (με δικαστικές αποφάσεις, δημοσιεύσεις, μελέτες κ.α.),

Να έχουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας (1) ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής.

 

Για την πρόσληψη θα ληφθούν υπόψη η προσωπικότητα των υποψηφίων, η επιστημονική τους κατάρτιση, η επαγγελματική πείρα και επάρκεια, η εξειδίκευση σε θέματα Πανεπιστημιακής Νομοθεσίας και η γνώση ξένων γλωσσών, που συνεκτιμώνται με την οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση, τις βιοτικές τους ανάγκες, την ηλικία και την πρόβλεψη της εξέλιξής τους. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη στη θέση αυτή να υποβάλλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Διοικητικού του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ: 26610 87646, 87622, 87629, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση,

Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης,

Αντίγραφα τίτλων σπουδών και γνώσεις ξένων γλωσσών. Σε περίπτωση απόκτησής τους από το εξωτερικό απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας η άριστη ή πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρ. 28 του Π.Δ. 50/2001 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης,

Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτουν τα έτη δικηγορίας του υποψηφίου, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση,

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν. 4194/2013,

Κάθε άλλο δικαιολογητικό για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων.

 

Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη σχέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, μπορούν να εμφανισθούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά προαναφερόμενα δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από την πενταμελή επιτροπή του άρθρου 43 παργ. β του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/2013), η οποία θα καλέσει τους υποψηφίους σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

Η πρόσληψη θα γίνει με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με το Π.Δ.203/2004 και τον Ν. 4194/2013.

Όσον αφορά την αμοιβή του δικηγόρου με έμμισθη εντολή θα έχει εφαρμογή το άρθρο 9 παρ. 10 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015).

 

Η παρούσα κοινοποιείται στον δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Κέρκυρα και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, προκειμένου να τοιχοκολληθεί στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου και στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου αντίστοιχα.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ