Η υπ' αριθ.Δ.Κ.Π.1198619ΕΞ2013/30-12-2013 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Δημ.Περιουσίας& Κοινωφ.Περιουσιών του Υπ.Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπαριθ.ΔΚΠ1018796/29-01-2014     (ΑΔΑ:ΒΙΨΗΗ-ΝΡΤ)     και     Δ.Κ.Π.1039882/04-03-2014

(ΑΔΑ:ΒΙΚΘΗ-Θ9Π) όμοιες, καθώς και η υπ'αριθ.Δ.Κ.Π. Γ0019782ΕΞ2016/05-12-2016 (Α.Δ.Α.:Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, περί «Καθορισμού λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών κ.λ.π.»

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά, για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Οκτωβρίου 2017, προκειμένου, να συμπεριληφθούν στην επιλογή με δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί από την Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. τον Ιανουάριο του 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της Γεν.Δ/νσης Δημ.Περιουσίας του Υπ.Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η αίτηση, με τα σχετικά δικαιολογητικά, τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γεν.Δ/νση Δημ.Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα Τ.Κ. 104 37.

Η σχετική αίτηση, μπορεί να αναζητηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/koinopheleis-periousies3

 

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των μελών σας.

 

Με εντολή Συντονιστή Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ