Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/6/2017-31/8/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 327.391,95  ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας    56.560,00 ευρώ    σε 60 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού    12.800,00 ευρώ    σε 16 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης        168.330,43 ευρώ    σε 15 μέλη
Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου    29.460,87 ευρώ     σε 3 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ    55.495,65 ευρώ    σε 4 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση    4.745,00 ευρώ    σε 2 μέλη

             
     Η Διευθύντρια
  ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ