ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ    Κέρκυρα 21/9/2017          
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ     
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Δ.Ο.Π.Α.Π.)         Αριθμ. Πρωτ:1020
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Πύλη Αγ.Νικολάου (Φαληράκι)
Τηλ.:26610-81146 & 25085   
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού- Αθλητισμού- Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Δήμου Κέρκυρας ενδιαφέρεται για την παροχή λογιστικών – οικονομικών υπηρεσιών σύνταξης & υποβολής ισολογισμού έναρξης του ΔΟΠΑΠ καθώς και παύση εργασιών 21 πρώην ΝΠΔΔ του ΔΟΠΑΠ. Για τις υπηρεσίες αυτές απατούνται:
    Περιγραφή           Κόστος
1    Καταγραφή & εκτίμηση περιουσίας πρώην 21 ΝΠΔΔ (σε συνεργασία με δικηγόρο, μηχανικό & οικονομολόγο)    
4.032,26
2    Μεταγραφές τίτλων σε υποθηκοφυλακείο (σε συνεργασία με δικηγόρο & συμβολαιογράφο)    
3    Παύση εργασιών 21 πρώην ΝΠΔΔ     
4    Σύνταξη & υποβολής ισολογισμού έναρξης    
                                                                                                                        ΦΠΑ 24%:   967,74
                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ: 5.000,00
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με δικηγόρο, μηχανικό, συμβολαιογράφο και οικονομολόγο, προκειμένου να διεκπεραιώσει τις ανωτέρω εργασίες.
 
Προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

να λάβουν υπόψη τις ανωτέρω περιγραφές εργασιών καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές των εργασιών.

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

            ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Π (Δ/νση Πύλη Αγίου Νικολάου- Φαλήρακι, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι  Παρασκευή 29/9/2017 και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).

Γίνονται δεκτές προσφορές, μόνο για το σύνολο των αντικειμένων.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Δ.Ο.Π.Α.Π ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ: Πύλη Αγίου Νικολάου- Φαληράκι, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια /υπηρεσία με τίτλο<<................................................................>>
Προϋπολογισμού:..................................€ (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών    /      /2017).

“ Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία ”.
                                                                                                                         
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος ).

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:

α) Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:
1.  Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προυπολογισμού της εν λόγω προμήθειας ή υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δ.Ο.Π.Α.Π. και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
1.    Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.2 του Ν. 4412/2016: α) Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και β) Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και ότι εφόσον του ζητηθεί θα προσκομίσει απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β) Την οικονομική προσφορά  (υπόδειγμα επισυνάπτεται).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,ο ανάδοχος, προ της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, θα κληθεί να καταθέσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά : αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του ΔΟΠΑΠ, τηλ. 2661081146 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για την ορθότερη αποτύπωση της προσφοράς, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣΕΠΩΝΥΜΙΑ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την παροχή λογιστικών – οικονομικών υπηρεσιών σύνταξης & υποβολής ισολογισμού έναρξης του ΔΟΠΑΠ καθώς και παύση εργασιών 21 πρώην ΝΠΔΔ του ΔΟΠΑΠ, ως εξής:
    Περιγραφή           Κόστος
1    Καταγραφή & εκτίμηση περιουσίας πρώην 21 ΝΠΔΔ (σε συνεργασία με δικηγόρο, μηχανικό & οικονομολόγο)    

2    Μεταγραφές τίτλων σε υποθηκοφυλακείο (σε συνεργασία με δικηγόρο & συμβολαιογράφο)    
3    Παύση εργασιών 21 πρώην ΝΠΔΔ     
4    Σύνταξη & υποβολής ισολογισμού έναρξης    
                                                                                                                        ΦΠΑ 24%:   
                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ:


(υπογραφή – σφραγίδα)