Της Οργανωτικής Επιτροπής Διεξαγωγής Πανελληνίων Εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων, κατόπιν της υπ' αριθμ. 68311 οικ/20-10-2017 όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ 83319 οικ/24-11-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και σύμφωνα με τα άρθρα 18 επ. Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».

Στην Κέρκυρα και στο Γραφείο της Προέδρου της Οργανωτικής Εξεταστικής Επιτροπής Μαρίας Τατάκη Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κέρκυρας, σήμερα στις 4 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., η κατά το άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», Οργανωτική Επιτροπή διενέργειας του προκηρυχθέντος διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων της Β' Εξεταστικής Περιόδου 2017, αποτελούμενη από τους: 1) Μαρία Τατάκη, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας, τακτικό μέλος, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2) Ελένη Κεχαγιά του Ιωάννη Πρόεδρο Πρωτοδικών Κέρκυρας, τακτικό μέλος 3) Γεώργιο Ζουρνατζίδη του Αναστασίου Πρόεδρο Διοικητικού Πρωτοδικείου, αναπληρωματικό μέλος, κωλυομένου του τακτικού μέλους Στυλιανής Μαλλιού Προέδρου Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας και 4) Ηλία Πλασκασοβίτη του Σωτηρίου, Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, αναπληρωματικό μέλος, κωλυομένου του τακτικού μέλους Γιάννη Βραδή, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, ως μέλη αυτής που ορίσθηκαν με την υπ'αριθμ 86478οικ/28-11-2017 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Εφετείου Κερκύρας Ελένη Μπουνιά, ως Γραμματέα, προέβη στον έλεγχο των υποβληθεισών αιτήσεων και των συνημμένων σ' αυτήν δικαιολογητικών των υποψηφίων δικηγόρων : 1) Δημητρίου- Σπυρίδωνος Νικοπούλου του Στεφάνου 2) Χρήστου Σιτούνη του Κωνσταντίνου 3) Γεωργίου Κοσκινά του Ονούφριου, 4) Θεόδωρου Καρδάμη του Σπυρίδωνος, 5) Σοφίας Καρδάμη του Στεφάνου, 6) Πέτρου Παπαχρήστου του Χρήστου, 7) Ελευθερίας Μιχαλάκη του Γεωργίου, 8) Ιωάννας Πρόβατα του Χαραλάμπους, 9) Ασπασίας Γκόρου του Αθανασίου, 10)  Δήμητρας Δοκανάρη τουΣταματίου και 11) Χριστίνας Τσιτσή του Κωνσταντίνου, προκειμένου να αποφασίσει για το παραδεκτό ή όχι της αίτησης τους και να καταρτίσει πίνακα των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
Από το γενόμενο έλεγχο προέκυψε ότι οι παραπάνω αιτούντες υπέβαλαν τα σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 68311 οικ/20-10-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, δικαιολογητικά προς συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και πρέπει να γίνουν δεκτές οι υποβληθείσες αιτήσεις αυτών. Αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα των υποψηφίων που έγιναν δεκτές οι αιτήσεις τους, με φροντίδα της Γραμματέως της Επιτροπής να τοιχοκολληθεί στον συνηθισμένο τόπο ανακοινώσεων του Εφετείου Κέρκυρας μαζί με ανακοίνωση ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στον τόπο των εξετάσεων τριάντα λεπτά πριν από την έναρξη τους και ότι οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας μπορούν να κάνουν χρήση μόνο κειμένων νόμων και απαγορεύεται απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νόμων.