Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/11/2017-30/11/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 175.720,00 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

35.920,00 ευρώ

σε 51 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού

15.200,00 ευρώ

σε 19 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

    103.800,00 ευρώ

σε 10 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου

20.800,00 ευρώ

σε 2 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ

0,00 ευρώ

σε 0 μέλη

Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση

0,00 ευρώ

σε 0 μέλη

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

                                                           

     Η Διευθύντρια

                                                                       

 

  ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ