Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 01/01/2018-31/05/2018, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 548.173,70 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας    125.480,00 ευρώ    σε 128 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού    28.000,00 ευρώ    σε 35 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης        312.913,04 ευρώ    σε 30 μέλη
Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου    71.095,66 ευρώ     σε 8 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ    10.600,00 ευρώ    σε 1 μέλος
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση    85,00 ευρώ    σε 1 μέλος

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.
                   
     Η Διευθύντρια
                          

  ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ