Με την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/19.07.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Β'3017) τροποποιήθηκε η υπ' αρ. 27623/1752 ίδια απόφαση (Β'2216) και ειδικότερα το άρθρο 4 για την έναρξη της ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α'136) και ορίζεται ρητά το εξής:
1.    Οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες των παρ. 1 και 3 χου άρθρου 40 του ν.4409/16
ισχύουν για διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης από 16 Ιουλίου 2018 και εφεξής.
2.    Διαγράμματα που έχουν συνταχθεί πριν από τις 16 Ιουλίου 2018, μπορούν να
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με
τον τρόπο, τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπ' αρ.
27623/1752 απόφαση.
Με βάση τα προαναφερόμενα, για τα τοπογραφικά διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης 16.7.2018 και εφεξής συντρέχει νόμιμη υποχρέωση του συντάκτη μηχανικού για την ηλεκτρονική υποβολή τους στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Για την περαιτέρω χρήση και προσάρτηση των παραπάνω διαγραμμάτων σε εγγραπτέες πράξεις, ισχύουν οι υποχρεώσεις και συνέπειες της παραγράφου 1 του ν. 4409/2016. Για τοπογραφικά διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης προγενέστερη της 16ης Ιουλίου 2018, η ηλεκτρονική υποβολή είναι προαιρετική και οπωσδήποτε δεν συνιστά νόμιμη προϋπόθεση για την προσάρτηση τους σε εγγραπτέα πράξη κατά την κείμενη νομοθεσία.

Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή
 


Χριστίνα Κλωνάρη
 

-------------------------------------

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Κεντρική Βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε.»

Σχετ.:  α) «Η υπ' αρ. 1620416/08.08.2016 επιστολή της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.»
β) «Η υπ' αρ. πρωτ. ΑΠ: ΠΡ 888/ 1825449 ΝΔ 1920/26.6.2018 επιστολή του Φορέ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»»
Επανερχόμενοι στο ζήτημα του χρόνου έναρξης των υποχρεώσεων του άρθρου 40 του ν. 4409/2016, όπως καθορίστηκε με το άρθρο 4 της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Β'2216/14.6.2018) που εξεδόθη σύμφωνα με την ίδια εξουσιοδοτική διάταξη, όσον αφορά στα συντασσόμενα τοπογραφικά διαγράμματα και τις εγγραπτέες συμβολαιογραφικές πράξεις όπου αυτά προσαρτώνται, και με αφορμή ερωτήματα μελών σας για το ίδιο θέμα, παραθέτουμε τα ακόλουθα:
Με την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Β'2216/14.6.2018) που εξεδόθη σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 40 του ν. 4409/2016,, καθορίστηκαν ο τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Με το άρθρο 4 της ίδιας απόφασης ορίστηκε ότι η ισχύς των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και το κύρος των εγγραπτέων πράξεων όπου αυτά προσαρτώνται, αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης αυτής.
Μετά ταύτα, η υποχρέωση των μηχανικών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ξεκινά στις 16.7.2018 και αφορά κάϋε τοπογραφικό που συντάσσεται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής για ακίνητα σε όλη τη #ώρα,_ανεξάρτητα εάν πρόκειται για περιοχή που έχει υπαχθεί στο σύστημα του Κτηματολογίου ή περιοχή όπου εξακολουθεί να λειτουργεί το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών.
Όταν σε εγγραπτέα πράξη (στα κτηματολογικά βιβλία ή στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών ) που συντάσσεται από συμβολαιογράφο την 16.7.2018 και έπειτα, γίνεται χρήση τοπογραφικού διαγράμματος που έχει ημερομηνία σύνταξης 16.7.2018 και μεταγενέστερη αυτήςί τότε ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ζητήσει το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του τοπογραφικού διαγράμματος, για να το προσαρτήσει, με ποινή ακυρότητας, στο συμβόλαιο και ακολούθως θα τηρήσει κάθε άλλη προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 διατύπωση για τη μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία σύνταξης προγενέστερη της 16.7.2018, ο συντάκτης μηχανικός δεν έχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής και περαιτέρω ουδεμία διαδικαστική υποχρέωση συντρέχει για το συμβολαιογράφο.
Τέλος, τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία οφείλουν να ελέγχουν τις προϋποθέσεις κύρους για τις εγγραπτέες συμβολαιογραφικές πράξεις που υποβάλλονται σε αυτά προς καταχώριση, άλλως μεταγραφή, από την 16.7.2018 και εφεξής, με κριτήριο το χρόνο σύνταξης του προσαρτώμενου τοπογραφικού διαγράμματος που συνιστά τη νόμιμη προϋπόθεση για την επέλευση των συνεπειών του άρθρου 40 του ν. 4409/2016, με βάση τις προαναφερόμενες διακρίσεις.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΕΚ

ΠΗΓΗ : ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Κεντρική Βάση της
ΕΚΧΑ Α.Ε.»


Σχετ.: «Η υπ’ αρ. 1620416/08.08.2016 επιστολή της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.»
Με την εν θέματι επιστολή ενημερωθήκατε ότι στο άρθρο 40 του ν. 4409/2016
«Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις» (Α΄136) συμπεριλήφθηκε διάταξη για την ηλεκτρονική
υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση της εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε.. Σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,3,4 και 37 παρ. 3 του ν. 4512/2018 (Α΄5) , η εταιρεία ΕΚΧΑ
ΑΕ καταργήθηκε και καθολικός της διάδοχος που υπεισήλθε στο σύνολο των πάσης φύσεως
αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και λοιπών έννομων σχέσεων της εταιρείας, κατέστη το
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Φορέας),
όπου δε στην ισχύουσα νομοθεσία αναγράφεται η λέξη «ΕΚΧΑ ΑΕ», νοείται έκτοτε ο
Φορέας.
Με τη διάταξη του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 προβλέφθηκε η υποχρέωση για την
ηλεκτρονική υποβολή από το συντάκτη μηχανικό στη βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. ήδη του Φορέα
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συντάσσονται και
προσαρτώνται υποχρεωτικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, σε πράξεις εγγραπτέες στα
βιβλία μεταγραφών και υποθηκών, καθώς και στα κτηματολογικά βιβλία, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στην ίδια διάταξη. Στην οικεία πράξη περιέχεται μνεία των στοιχείων της ηλεκτρονικής υποβολής και προσαρτάται, με ποινή ακυρότητάς της, το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Φορέα αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος.
Απλό αντίγραφο του ίδιου αποδεικτικού συνυποβάλλεται με την αίτηση
μεταγραφής ή καταχώρισης στα τηρούμενα βιβλία. Η ίδια υποχρέωση για την ηλεκτρονική
υποβολή στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» αφορά και στα
διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης
εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών
στοιχείων στα Κτηματολογικά Γραφεία. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το αποδεικτικό
υποβολής συνυποβάλλεται με την αίτηση (καταχώρισης ή διόρθωσης), με ποινή
απαράδεκτου και απόρριψης της υποβαλλόμενης αίτησης καταχώρισης ή διόρθωσης,
κατά περίπτωση (παράγραφοι 1,3).
Με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Β΄2216/14.6.2018) που εξεδόθη σύμφωνα με την ίδια
εξουσιοδοτική διάταξη, καθορίστηκαν ο τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των
διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Με το άρθρο 4 της ίδιας απόφασης ορίστηκε ότι η ισχύς των υποχρεώσεων και των
συνεπειών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 για την ηλεκτρονική υποβολή
των τοπογραφικών διαγραμμάτων και το κύρος των εγγραπτέων πράξεων όπου αυτά
προσαρτώνται, αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
της απόφασης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για την άσκηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής
υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων, όταν πρόκειται για εγγραπτέες πράξεις στα βιβλία
μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία της παρ. 2 του άρθρου 40, όπου
τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται και προσαρτώνται με βούληση των
συμβαλλομένων, χωρίς να προβλέπεται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση.
Κατόπιν τούτου, μετά την παρέλευση της 15.7.2018, ήτοι από την 16.7.2018,
άρχεται η υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή των συντασσόμενων τοπογραφικών
διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση του Φορέα
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» κατά το άρθρο 40 του ν. 4409/2016 και επέρχονται οι έννομες
συνέπειες που προβλέπει η ίδια διάταξη σε περίπτωση παράλειψης μνείας και
προσάρτισης του σχετικού αποδεικτικού κατά τη σύνταξη και καταχώριση στα
κτηματολογικά βιβλία και στα βιβλία μεταγραφών των εγγραπτέων πράξεων. Από την ίδια
ημερομηνία, επίσης, ισχύουν οι προβλεπόμενες στη διάταξη του άρθρου προϋποθέσεις
παραδεκτής υποβολής των αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων που επιφέρουν
γεωμετρικές μεταβολές, καθώς και των αιτήσεων διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων,
σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.
Τέλος, από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης και των συνεπειών για την ηλεκτρονική
υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων, καταργείται η υποχρέωση που προβλέπεται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 για τη συνυποβολή με την αίτηση
καταχώρισης εγγραπτέας στα κτηματολογικά βιβλία πράξης: α) αντιγράφου του
τοπογραφικού διαγράμματος που έχει συνταχθεί και προσαρτηθεί στην ίδια πράξη και β)
του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών για την αποτύπωση της γεωμετρικής
μεταβολής που τυχόν επέρχεται με αυτήν (άρθρο 40 παρ. 6 ν. 4409/2016).
Ειδικότερες οδηγίες για τεχνικά θέματα θέασης, επεξεργασίας και εν γένει διαχείρισης των
υποβαλλόμενων τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών
μεταβολών από τα Κτηματολογικά Γραφεία του ν. 2664/1998, θα αποσταλούν προς τις ίδιες
υπηρεσίες από τη Διεύθυνση Κτηματολογίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βύρωνας Νάκος