Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/6/2018-31/8/2018, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 217.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας    64.600,00 ευρώ    σε 62 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού    16.600,00 ευρώ    σε 18 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης        125.600,00 ευρώ    σε 12 μέλη
Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α.    10.200,00 ευρώ     σε 1 μέλος


Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.
                   
     Η Διευθύντρια
                      
 ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ