Το πρώτο εvιάμηνο του 2018 έχουν συντελεστεί σημαντικές αναβαθμίσεις και έχουν προστεθεί νέες υπηρεσίες στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΣ Ολομέλειας οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την προαγωγή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 Εφαρμογή Οργάνωσης ροής έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών

  1. a) Χρονοπρογραμματισμός έκδοσης από τους Δικηγορικούς Συλλόγους. Ο Προγραμματισμός κάθε Συλλόγου θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τα στελέχη της Ομάδας Έργου του ΟΠΣ Ολομέλειας.
  2. b) Υποβολή αιτήματος από τους Δικηγόρους απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού, με επιλογή ημέρας και ώρας για εγκατάσταση, ενεργοποίηση και παραλαβή των ψηφιακών τους πιστοποιητικών, η οποία θα γίνεται αποκλειστικά με την φυσική τους παρουσία (GDPR).
  3. c) Αυτόματη σύνταξη των απαιτούμενων δικαιολογητικών και υπεύθυνων δηλώσεων του Δικηγόρου απαραίτητα για την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και αρχειοθέτησή τους.
  1. d) On Line τιμολόγηση και πληρωμή του USB Token (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής ΑΔΔΥ) 22 € πλέον Φ.Π.Α.,.
  2. e) Ενημέρωση του Λογιστηρίου κάθε Συλλόγου για τις εισπράξεις από την τιμολόγηση των USB Token.
  3. f) Επισυνάπτεται ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήματος Έκδοσης/Ανανέωσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ