Για δήλωση παραλαβής τμήματος στην Περιφέρεια Παρασκευή 24/5 μετά τις 14.00 στα τηλ.
26613-62170,
62171,
62162,
62152,
62151 και fax 26613 62175