Σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσης, και κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων φέρεται εις γνώσιν ότι, αναφορικά με τη συμπλήρωση των
βιβλίων οι δικαστικοί αντιπρόσωποι μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τις οποίες, στο βιβλίο πράξεων της
Εφορευτικής Επιτροπής (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 και Νο 2) και στο βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασμών και υποψηφίων, αντί να αναγράφονται ιδιοχείρως η
επωνυμία των συνδυασμών και τα ονόματα των υποψηφίων, να επικολλάται στην σελίδα του βιβλίου το αντίστοιχο έντυπο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού ή
να χρησιμοποιείται το ειδικό έγγραφο, που παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών από την ιστοσελίδα του, ώστε αφού αυτά σφραγιστούν και υπογραφούν από
τον Πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, να αποτελέσουν τα επίσημα πρακτικά που θα παραδοθούν στο Πρωτοδικείο.