Σας ενημερώνουμε ότι η με αριθ. πρωτ. 64693/1.10,2019 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιoσύνης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Αναπτυξης κ επενδύσεων,
με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν είκοσι (120) σπουδαστών στην Εθνική σχολή Δικαστικών Λειτουργών, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ 1738/1.10.2019, ΑΔΑ:
ΩΜΓΨΩ-661 και παρακαλούμε για την ανάρτηση αυτής.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΦΕΚ ΕΔΩ