Για τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς του ΕΦΚΑ στους οποίους  είχαν ενεργοποιηθεί δόσεις  μετά την εκκαθάριση έτους 2018 καθώς και σε όσους είχαν υπαχθεί στην ρύθμιση του ν. 4611/2019 θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η εξόφληση των απαιτητών δόσεων εκκαθάρισης ή ρύθμισης χωρίς να ελέγχεται η καταβολή των τρεχουσών εισφορών του έτους 2019.   
Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας μετά από έλεγχο των απαιτητών δόσεων θα γίνεται αυτόματα σε μηνιαία βάση προκειμένου να εξυπηρετείται το πλήθος των ασφαλισμένων των παραπάνω κατηγοριών χωρίς φυσική παρουσία.
 Σε όποιο ασφαλισμένο προσέλθει στα Τμήματα της Υπηρεσίας  για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας ,θα χορηγείται αυτή  ανά μήνα εφόσον έχουν  καταβληθεί οι απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης ή ρύθμισης σύμφωνα με τα παραπάνω.
Στο εξής παύουν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα  στα  αναφερόμενα σχετικά έγγραφα αρ. πρ. 851787/12-07-19 και 1078853/12-09-2019.
        Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
                      

    Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ