ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ αριθ. πρωτ. 206076/50299/7-9-2020

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου/Π.Ε. Αρκαδίας

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 206076/50299/7-9-2020 Προκήρυξη Περιφέρειας Πελοποννήσου / Π.Ε. Αρκαδίας (ΑΔΑ: ΩΘΥΖ7Λ1-ΕΙΩ) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με πάγια αντιμισθία και με σχέση έμμισθης εντολής για τη Νομική Υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου/Π.Ε. Αρκαδίας.

Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης μαζί με το «Ειδικό Παράρτημα» με σήμανση έκδοσης «20.12.2019» έχει γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει στις 18.09.2020 και λήγει στις 17.10.2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Διεύθυνση Διοίκησης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη), απευθύνοντας την στο Τμήμα Γραμματείας (Τηλ/fax :2713­601107, 2713-601131, 2713-601133/2713-601174).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ